NGÀY CẤP SVIP SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ hai, 29-11-2021
28-11-2021 03 TRÚNG SVIP SL: 03X2
27-11-2021 44 TRÚNG SVIP SL: 44X3
26-11-2021 64 TRÚNG SVIP SL: 64X2
25-11-2021 55 TRÚNG SVIP SL: 55X2
24-11-2021 70 TRÚNG SVIP SL: 70X2
23-11-2021 89 TRÚNG SVIP SL: 89X2
22-11-2021 01 TRÚNG SVIP SL: 01X2
21-11-2021 15 TRÚNG SVIP SL: 15X3
20-11-2021 73 TRÚNG SVIP SL: 73X2
19-11-2021 42 TRÚNG SVIP SL: 42X2
18-11-2021 06 TRÚNG SVIP SL: 06X2
17-11-2021 46 TRÚNG SVIP SL: 46X2
16-11-2021 95 TRÚNG SVIP SL: 95X2
15-11-2021 27 TRÚNG SVIP SL: 27X3
14-11-2021 16 TRÚNG SVIP SL: 16X2
13-11-2021 70 TRÚNG SVIP SL: 70X2