NGÀY CẤP SVIP SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ ba, 02-06-2020
16-05-2020 28 TRÚNG SVIP SL: 28X2
15-05-2020 41 TRÚNG SVIP SL: 41X2
14-05-2020 71 TRÚNG SVIP SL: 71X2
13-05-2020 21 TRÚNG SVIP SL: 21X2
12-05-2020 33 TRÚNG SVIP SL: 33X2
11-05-2020 65 TRÚNG SVIP SL: 65X2
10-05-2020 02 TRÚNG SVIP SL: 02X2
09-05-2020 22 TRÚNG SVIP SL: 22X2
08-05-2020 74 TRÚNG SVIP SL: 74X2
07-05-2020 16 TRÚNG SVIP SL: 16X2
06-05-2020 13 TRÚNG SVIP SL: 13X2
05-05-2020 37 TRÚNG SVIP SL: 37X3
04-05-2020 67 TRÚNG SVIP SL: 67X2
03-05-2020 57 TRÚNG SVIP SL: 57X2
02-05-2020 24 TRÚNG SVIP SL: 24X2
01-05-2020 98 TRÚNG SVIP SL: 98X2