NGÀY CẤP SVIP SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 18-09-2020
02-09-2020 66 TRÚNG SVIP SL: 66X2
01-09-2020 67 TRÚNG SVIP SL: 67X2
31-08-2020 06 TRÚNG SVIP SL: 06
30-08-2020 48 TRÚNG SVIP SL: 48X2
29-08-2020 88 TRÚNG SVIP SL: 88X2
28-08-2020 54 TRÚNG SVIP SL: 54X2
27-08-2020 75 TRÚNG SVIP SL: 75X2
26-08-2020 48 TRÚNG SVIP SL: 48X2
25-08-2020 61 TRÚNG SVIP SL: 61X2
24-08-2020 01 TRÚNG SVIP SL: 01X2
23-08-2020 15 TRÚNG SVIP SL: 15X2
22-08-2020 14 TRÚNG SVIP SL: 14X2
21-08-2020 36 TRÚNG SVIP SL: 36X2
20-08-2020 60 TRÚNG SVIP SL: 60X2
19-08-2020 29 TRÚNG SVIP SL: 29X3
18-08-2020 52 TRÚNG SVIP SL: 52X2