NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ ba, 20-04-2021
20-04-2021 85 TRƯỢT
19-04-2021 65 TRÚNG SVIP ĐỀ: 65
18-04-2021 00 TRÚNG SVIP ĐỀ: 00
17-04-2021 90 TRƯỢT
16-04-2021 89 TRÚNG SVIP ĐỀ: 89
15-04-2021 82 TRÚNG SVIP ĐỀ: 82
14-04-2021 95 TRÚNG SVIP ĐỀ: 95
13-04-2021 04 TRƯỢT
12-04-2021 39 TRÚNG SVIP ĐỀ: 39
11-04-2021 13 TRÚNG SVIP ĐỀ: 13
10-04-2021 13 TRÚNG SVIP ĐỀ: 13
09-04-2021 70 TRÚNG SVIP ĐỀ: 70
08-04-2021 04 TRÚNG SVIP ĐỀ: 04
07-04-2021 75 TRÚNG SVIP ĐỀ: 75
06-04-2021 59 TRÚNG SVIP ĐỀ: 59X2
05-04-2021 01 TRƯỢT