NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ năm, 21-01-2021
20-01-2021 45 TRÚNG SVIP ĐỀ: 45
19-01-2021 77 TRÚNG SVIP ĐỀ: 77
18-01-2021 49 TRÚNG SVIP ĐỀ: 49X2
17-01-2021 95 TRÚNG SVIP ĐỀ: 95
16-01-2021 47 TRƯỢT
15-01-2021 95 TRƯỢT
14-01-2021 38 TRÚNG SVIP ĐỀ: 38
13-01-2021 69 TRÚNG SVIP ĐỀ: 69X2
12-01-2021 92 TRÚNG SVIP ĐỀ: 92X2
11-01-2021 07 TRÚNG SVIP ĐỀ: 07X2
10-01-2021 56 TRƯỢT
09-01-2021 64 TRÚNG SVIP ĐỀ: 64
08-01-2021 26 TRÚNG SVIP ĐỀ: 26X2
07-01-2021 54 TRÚNG SVIP ĐỀ: 54
06-01-2021 02 TRÚNG SVIP ĐỀ: 02
05-01-2021 75 TRƯỢT