NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 20-05-2022
19-05-2022 68 TRÚNG SVIP ĐỀ: 68
18-05-2022 49 TRÚNG SVIP ĐỀ: 49
17-05-2022 63 TRƯỢT
16-05-2022 23 TRƯỢT
15-05-2022 59 TRƯỢT
14-05-2022 75 TRÚNG SVIP ĐỀ: 75
13-05-2022 36 TRÚNG SVIP ĐỀ: 36
12-05-2022 65 TRÚNG SVIP ĐỀ: 65
11-05-2022 24 TRÚNG SVIP ĐỀ: 24X2
10-05-2022 06 TRÚNG SVIP ĐỀ: 06
09-05-2022 69 TRƯỢT
08-05-2022 39 TRÚNG SVIP ĐỀ: 39X2
07-05-2022 01 TRÚNG SVIP ĐỀ: 01
06-05-2022 16 TRÚNG SVIP ĐỀ: 16
05-05-2022 54 TRÚNG SVIP ĐỀ: 54
04-05-2022 10 TRÚNG SVIP ĐỀ: 10