NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ hai, 29-11-2021
28-11-2021 88 TRÚNG SVIP ĐỀ: 88X2
27-11-2021 25 TRÚNG LÔ: 25
26-11-2021 10 TRÚNG SVIP ĐỀ: 10
25-11-2021 13 TRÚNG SVIP ĐỀ: 13
24-11-2021 56 TRÚNG SVIP ĐỀ: 56
23-11-2021 80 TRÚNG SVIP ĐỀ: 80X2
22-11-2021 93 TRÚNG SVIP ĐỀ: 93X3
21-11-2021 79 TRÚNG SVIP ĐỀ: 79
20-11-2021 44 TRÚNG SVIP ĐỀ: 44
19-11-2021 12 TRÚNG SVIP ĐỀ: 12X2
18-11-2021 61 TRƯỢT
17-11-2021 42 TRÚNG SVIP ĐỀ: 42
16-11-2021 04 TRƯỢT
15-11-2021 36 TRƯỢT
14-11-2021 41 TRÚNG LÔ: 41
13-11-2021 30 TRÚNG SVIP ĐỀ: 30