NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ năm, 18-08-2022
17-08-2022 83 TRƯỢT
16-08-2022 04 TRÚNG SVIP ĐỀ: 04
15-08-2022 27 TRƯỢT
14-08-2022 13 TRÚNG SVIP ĐỀ: 13
13-08-2022 07 TRƯỢT
12-08-2022 70 TRÚNG SVIP ĐỀ: 70
11-08-2022 82 TRÚNG SVIP ĐỀ: 82
10-08-2022 29 TRƯỢT
09-08-2022 80 TRÚNG SVIP ĐỀ: 80
08-08-2022 21 TRÚNG SVIP ĐỀ: 21
07-08-2022 96 TRƯỢT
06-08-2022 83 TRƯỢT
05-08-2022 13 TRÚNG SVIP ĐỀ: 13X2
04-08-2022 92 TRÚNG SVIP ĐỀ: 92
03-08-2022 86 TRÚNG SVIP ĐỀ: 86X3
02-08-2022 35 TRÚNG SVIP ĐỀ: 35