NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 19-09-2020
18-09-2020 91 TRƯỢT
17-09-2020 70 TRÚNG SVIP ĐỀ: 70
16-09-2020 82 TRÚNG SVIP ĐỀ: 82
15-09-2020 30 TRÚNG SVIP ĐỀ: 30
14-09-2020 89 TRÚNG SVIP ĐỀ: 89X2
13-09-2020 63 TRÚNG SVIP ĐỀ: 63
12-09-2020 80 TRÚNG SVIP ĐỀ: 80X2
11-09-2020 29 TRÚNG SVIP ĐỀ: 29
10-09-2020 20 TRÚNG SVIP ĐỀ: 20
09-09-2020 10 TRÚNG LÔ: 10
08-09-2020 22 TRÚNG SVIP ĐỀ: 22
07-09-2020 53 TRÚNG SVIP ĐỀ: 53
06-09-2020 93 TRÚNG SVIP ĐỀ: 93X2
05-09-2020 96 TRƯỢT
04-09-2020 80 TRÚNG SVIP ĐỀ: 80X2
03-09-2020 80 TRÚNG SVIP ĐỀ: 80