NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ ba, 02-06-2020
16-05-2020 46 TRÚNG SVIP ĐỀ: 46
15-05-2020 95 TRÚNG SVIP ĐỀ: 95X2
14-05-2020 63 TRÚNG SVIP ĐỀ: 63
13-05-2020 95 TRÚNG SVIP ĐỀ: 95
12-05-2020 09 TRÚNG SVIP ĐỀ: 09
11-05-2020 19 TRÚNG SVIP ĐỀ: 19
10-05-2020 65 TRÚNG SVIP ĐỀ: 65
09-05-2020 70 TRÚNG SVIP ĐỀ: 70
08-05-2020 41 TRÚNG SVIP ĐỀ: 41
07-05-2020 82 TRÚNG SVIP ĐỀ: 82
06-05-2020 36 TRÚNG SVIP ĐỀ: 36X2
05-05-2020 72 TRÚNG SVIP ĐỀ: 72
04-05-2020 62 TRÚNG SVIP ĐỀ: 62
03-05-2020 47 TRÚNG SVIP ĐỀ: 47
02-05-2020 32 TRÚNG SVIP ĐỀ: 32
01-05-2020 66 TRÚNG SVIP ĐỀ: 66