NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 02-06-2020
01-06-2020 78 TRÚNG SVIP BT: 78
31-05-2020 43 TRÚNG SVIP BT: 43X2
30-05-2020 95 TRÚNG SVIP BT: 95
29-05-2020 31 TRÚNG SVIP BT: 31
28-05-2020 62 TRÚNG SVIP BT: 62
27-05-2020 03 TRÚNG SVIP BT: 03
26-05-2020 55 TRÚNG SVIP BT: 55
25-05-2020 17 TRÚNG SVIP BT: 17
24-05-2020 91 TRÚNG SVIP BT: 91
23-05-2020 97 TRÚNG SVIP BT: 97
22-05-2020 82 TRÚNG SVIP BT: 82X2
21-05-2020 01 TRÚNG SVIP BT: 01
20-05-2020 51 TRÚNG SVIP BT: 51
19-05-2020 25 TRÚNG SVIP BT: 25
18-05-2020 63 TRÚNG SVIP BT: 63
17-05-2020 97 TRÚNG SVIP BT: 97