NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 21-01-2021
20-01-2021 68 TRÚNG SVIP BT: 68
19-01-2021 50 TRÚNG SVIP BT: 50
18-01-2021 53 TRÚNG SVIP BT: 53
17-01-2021 62 TRÚNG SVIP BT: 62
16-01-2021 49 TRÚNG SVIP BT: 49
15-01-2021 96 TRÚNG SVIP BT: 96
14-01-2021 48 TRÚNG SVIP BT: 48
13-01-2021 29 TRÚNG SVIP BT: 29
12-01-2021 71 TRÚNG SVIP BT: 71
11-01-2021 35 TRÚNG SVIP BT: 35
10-01-2021 64 TRÚNG SVIP BT: 64
09-01-2021 74 TRÚNG SVIP BT: 74
08-01-2021 94 TRÚNG SVIP BT: 94
07-01-2021 88 TRÚNG SVIP BT: 88
06-01-2021 08 TRÚNG SVIP BT: 08
05-01-2021 57 TRÚNG SVIP BT: 57