NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 18-08-2022
17-08-2022 48 TRÚNG SVIP BT: 48
16-08-2022 42 TRÚNG SVIP BT: 42
15-08-2022 67 TRÚNG SVIP BT: 67
14-08-2022 91 TRÚNG SVIP BT: 91
13-08-2022 34 TRÚNG SVIP BT: 34
12-08-2022 90 TRÚNG SVIP BT: 90
11-08-2022 40 TRÚNG SVIP BT: 40
10-08-2022 40 TRÚNG SVIP BT: 40
09-08-2022 33 TRÚNG SVIP BT: 33X2
08-08-2022 14 TRÚNG SVIP BT: 14
07-08-2022 99 TRÚNG SVIP BT: 99
06-08-2022 36 TRÚNG SVIP BT: 36
05-08-2022 13 TRÚNG SVIP BT: 13X2
04-08-2022 85 TRÚNG SVIP BT: 85
03-08-2022 09 TRÚNG SVIP BT: 09
02-08-2022 38 TRÚNG SVIP BT: 38