NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 10-12-2019
09-12-2019 93 TRÚNG SVIP BT: 93
08-12-2019 69 TRÚNG SVIP BT: 69
07-12-2019 99 TRÚNG SVIP BT: 99X2
06-12-2019 21 TRÚNG SVIP BT: 21
05-12-2019 67 TRÚNG SVIP BT: 67
04-12-2019 31 TRÚNG SVIP BT: 31
03-12-2019 31 TRÚNG SVIP BT: 31
02-12-2019 90 TRÚNG SVIP BT: 90
01-12-2019 89 TRÚNG SVIP BT: 89
30-11-2019 19 TRÚNG SVIP BT: 19
29-11-2019 25 TRÚNG SVIP BT: 25
28-11-2019 71 TRÚNG SVIP BT: 71
27-11-2019 79 TRÚNG SVIP BT: 79X2
26-11-2019 35 TRÚNG SVIP BT: 35
25-11-2019 31 TRÚNG SVIP BT: 31
24-11-2019 55 TRÚNG SVIP BT: 55