NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 29-11-2021
28-11-2021 41 TRÚNG SVIP BT: 41
27-11-2021 18 TRÚNG SVIP BT: 18
26-11-2021 74 TRÚNG SVIP BT: 74
25-11-2021 85 TRÚNG SVIP BT: 85
24-11-2021 70 TRÚNG SVIP BT: 70X2
23-11-2021 93 TRÚNG SVIP BT: 93
22-11-2021 66 TRÚNG SVIP BT: 66
21-11-2021 68 TRÚNG SVIP BT: 68
20-11-2021 34 TRÚNG SVIP BT: 34
19-11-2021 05 TRÚNG SVIP BT: 05
18-11-2021 98 TRÚNG SVIP BT: 98
17-11-2021 56 TRÚNG SVIP BT: 56
16-11-2021 00 TRÚNG SVIP BT: 00
15-11-2021 05 TRÚNG SVIP BT: 05
14-11-2021 03 TRÚNG SVIP BT: 03
13-11-2021 15 TRÚNG SVIP BT: 15