NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 18-09-2020
18-09-2020 36 TRÚNG SVIP BT: 36
17-09-2020 76 TRÚNG SVIP BT: 76
16-09-2020 20 TRÚNG SVIP BT: 20
15-09-2020 21 TRÚNG SVIP BT: 21
14-09-2020 88 TRÚNG SVIP BT: 88
13-09-2020 99 TRÚNG SVIP BT: 99X2
12-09-2020 03 TRÚNG SVIP BT: 03
11-09-2020 13 TRÚNG SVIP BT: 13
10-09-2020 16 TRÚNG SVIP BT: 16
09-09-2020 37 TRÚNG SVIP BT: 37
08-09-2020 91 TRÚNG SVIP BT: 91X3
07-09-2020 55 TRÚNG SVIP BT: 55X2
06-09-2020 66 TRÚNG SVIP BT: 66
05-09-2020 44 TRÚNG SVIP BT: 44
04-09-2020 25 TRÚNG SVIP BT: 25
03-09-2020 88 TRÚNG SVIP BT: 88