NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 20-04-2021
20-04-2021 12 TRÚNG SVIP BT: 12
19-04-2021 09 TRÚNG SVIP BT: 09
18-04-2021 15 TRÚNG SVIP BT: 15
17-04-2021 10 TRÚNG SVIP BT: 10
16-04-2021 14 TRÚNG SVIP BT: 14
15-04-2021 46 TRÚNG SVIP BT: 46X2
14-04-2021 96 TRÚNG SVIP BT: 96
13-04-2021 07 TRÚNG SVIP BT: 07
12-04-2021 16 TRÚNG SVIP BT: 16X4
11-04-2021 34 TRÚNG SVIP BT: 34
10-04-2021 58 TRÚNG SVIP BT: 58
09-04-2021 97 TRÚNG SVIP BT: 97
08-04-2021 40 TRÚNG SVIP BT: 40X2
07-04-2021 84 TRÚNG SVIP BT: 84
06-04-2021 00 TRÚNG SVIP BT: 00
05-04-2021 08 TRÚNG SVIP BT: 08