NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 20-05-2022
19-05-2022 53 TRÚNG SVIP BT: 53
18-05-2022 86 TRÚNG SVIP BT: 86
17-05-2022 15 TRÚNG SVIP BT: 15
16-05-2022 21 TRÚNG SVIP BT: 21
15-05-2022 73 TRÚNG SVIP BT: 73
14-05-2022 57 TRÚNG SVIP BT: 57
13-05-2022 08 TRÚNG SVIP BT: 08
12-05-2022 59 TRÚNG SVIP BT: 59
11-05-2022 38 TRÚNG SVIP BT: 38X2
10-05-2022 96 TRÚNG SVIP BT: 96
09-05-2022 16 TRÚNG SVIP BT: 16
08-05-2022 91 TRÚNG SVIP BT: 91
07-05-2022 47 TRÚNG SVIP BT: 47
06-05-2022 73 TRÚNG SVIP BT: 73
05-05-2022 62 TRÚNG SVIP BT: 62
04-05-2022 13 TRÚNG SVIP BT: 13