NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 19-09-2020
02-09-2020 21 TRÚNG SVIP BT: 21
01-09-2020 71 TRÚNG SVIP BT: 71
31-08-2020 47 TRÚNG SVIP BT: 47
30-08-2020 01 TRÚNG SVIP BT: 01
29-08-2020 33 TRÚNG SVIP BT: 33
28-08-2020 86 TRÚNG SVIP BT: 86
27-08-2020 88 TRƯỢT
26-08-2020 48 TRÚNG SVIP BT: 48X2
25-08-2020 59 TRÚNG SVIP BT: 59
24-08-2020 74 TRÚNG SVIP BT: 74
23-08-2020 18 TRÚNG SVIP BT: 18
22-08-2020 64 TRÚNG SVIP BT: 64
21-08-2020 66 TRÚNG SVIP BT: 66
20-08-2020 58 TRÚNG SVIP BT: 58
19-08-2020 76 TRÚNG SVIP BT: 76
18-08-2020 61 TRÚNG SVIP BT: 61