NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 02-06-2020
16-05-2020 65 TRÚNG SVIP BT: 65
15-05-2020 47 TRÚNG SVIP BT: 47
14-05-2020 45 TRÚNG SVIP BT: 45X2
13-05-2020 77 TRÚNG SVIP BT: 77
12-05-2020 42 TRÚNG SVIP BT: 42X2
11-05-2020 36 TRÚNG SVIP BT: 36
10-05-2020 65 TRÚNG SVIP BT: 65
09-05-2020 48 TRÚNG SVIP BT: 48
08-05-2020 41 TRÚNG SVIP BT: 41
07-05-2020 20 TRÚNG SVIP BT: 20
06-05-2020 20 TRÚNG SVIP BT: 20
05-05-2020 37 TRÚNG SVIP BT: 37X3
04-05-2020 67 TRÚNG SVIP BT: 67X2
03-05-2020 08 TRÚNG SVIP BT: 08
02-05-2020 94 TRÚNG SVIP BT: 94X2
01-05-2020 84 TRÚNG SVIP BT: 84