NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ năm, 21-01-2021
20-01-2021 545 TRÚNG SVIP 3C: 545
19-01-2021 777 TRƯỢT
18-01-2021 649 TRƯỢT
17-01-2021 095 TRÚNG SVIP 3C: 095
16-01-2021 046 TRÚNG SVIP 3C: 046
15-01-2021 385 TRƯỢT
14-01-2021 438 TRƯỢT
13-01-2021 769 TRÚNG SVIP 3C: 769
12-01-2021 692 TRƯỢT
11-01-2021 507 TRÚNG SVIP 3C: 507
10-01-2021 246 TRƯỢT
09-01-2021 064 TRÚNG SVIP 3C: 064
08-01-2021 726 TRÚNG SVIP 3C: 726
07-01-2021 854 TRÚNG SVIP 3C: 854
06-01-2021 402 TRÚNG SVIP 3C: 402
05-01-2021 376 TRÚNG SVIP 3C: 376