NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ sáu, 20-05-2022
19-05-2022 968 TRÚNG SVIP 3C: 968
18-05-2022 149 TRƯỢT
17-05-2022 553 TRÚNG SVIP 3C: 553
16-05-2022 813 TRƯỢT
15-05-2022 649 TRÚNG SVIP 3C: 649
14-05-2022 875 TRƯỢT
13-05-2022 536 TRƯỢT
12-05-2022 065 TRÚNG SVIP 3C: 065
11-05-2022 824 TRƯỢT
10-05-2022 106 TRÚNG SVIP 3C: 106
09-05-2022 759 TRƯỢT
08-05-2022 239 TRƯỢT
07-05-2022 301 TRÚNG SVIP 3C: 301
06-05-2022 216 TRƯỢT
05-05-2022 054 TRÚNG SVIP 3C: 054
04-05-2022 210 TRƯỢT