NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ ba, 20-04-2021
20-04-2021 475 TRÚNG SVIP 3C: 475
19-04-2021 365 TRÚNG SVIP 3C: 365
18-04-2021 600 TRƯỢT
17-04-2021 880 TRƯỢT
16-04-2021 889 TRƯỢT
15-04-2021 982 TRÚNG SVIP 3C: 982
14-04-2021 295 TRÚNG SVIP 3C: 295
13-04-2021 405 TRÚNG SVIP 3C: 405
12-04-2021 039 TRÚNG SVIP 3C: 039
11-04-2021 013 TRÚNG SVIP 3C: 013
10-04-2021 413 TRƯỢT
09-04-2021 070 TRÚNG SVIP 3C: 070
08-04-2021 904 TRÚNG SVIP 3C: 904
07-04-2021 675 TRÚNG SVIP 3C: 675
06-04-2021 659 TRÚNG SVIP 3C: 659
05-04-2021 800 TRÚNG SVIP 3C: 800