NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ hai, 29-11-2021
28-11-2021 988 TRÚNG SVIP 3C: 988
27-11-2021 824 TRÚNG SVIP 3C: 824
26-11-2021 610 TRÚNG SVIP 3C: 610
25-11-2021 413 TRƯỢT
24-11-2021 956 TRƯỢT
23-11-2021 880 TRÚNG SVIP 3C: 880
22-11-2021 593 TRÚNG SVIP 3C: 593
21-11-2021 679 TRƯỢT
20-11-2021 444 TRƯỢT
19-11-2021 812 TRƯỢT
18-11-2021 960 TRÚNG SVIP 3C: 960
17-11-2021 442 TRƯỢT
16-11-2021 505 TRƯỢT
15-11-2021 626 TRÚNG SVIP 3C: 626
14-11-2021 940 TRÚNG SVIP 3C: 940
13-11-2021 230 TRÚNG SVIP 3C: 230