NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ bảy, 19-09-2020
02-09-2020 148 TRÚNG SVIP 3C: 148
01-09-2020 557 TRÚNG SVIP 3C: 557
31-08-2020 358 TRÚNG SVIP 3C: 358
30-08-2020 783 TRÚNG SVIP 3C: 783
29-08-2020 305 TRÚNG SVIP 3C: 305
28-08-2020 448 TRÚNG SVIP 3C: 448
27-08-2020 596 TRƯỢT
26-08-2020 882 TRÚNG SVIP 3C: 882
25-08-2020 659 TRÚNG SVIP 3C: 659
24-08-2020 316 TRÚNG SVIP 3C: 316
23-08-2020 441 TRÚNG SVIP 3C: 441
22-08-2020 535 TRÚNG SVIP 3C: 535
21-08-2020 554 TRƯỢT
20-08-2020 980 TRƯỢT
19-08-2020 501 TRÚNG SVIP 3C: 501
18-08-2020 437 TRÚNG SVIP 3C: 437