NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ ba, 02-06-2020
16-05-2020 146 TRÚNG SVIP 3C: 146
15-05-2020 795 TRÚNG SVIP 3C: 795
14-05-2020 963 TRÚNG SVIP 3C: 963
13-05-2020 795 TRÚNG SVIP 3C: 795
12-05-2020 009 TRÚNG SVIP 3C: 009
11-05-2020 419 TRÚNG SVIP 3C: 419
10-05-2020 765 TRÚNG SVIP 3C: 765
09-05-2020 770 TRÚNG SVIP 3C: 770
08-05-2020 241 TRÚNG SVIP 3C: 241
07-05-2020 382 TRÚNG SVIP 3C: 382
06-05-2020 336 TRÚNG SVIP 3C: 336
05-05-2020 872 TRÚNG SVIP 3C: 872
04-05-2020 662 TRÚNG SVIP 3C: 662
03-05-2020 247 TRÚNG SVIP 3C: 247
02-05-2020 632 TRÚNG SVIP 3C: 632
01-05-2020 166 TRÚNG SVIP 3C: 166