NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ ba, 10-12-2019
09-12-2019 37 | 72 87 TRÚNG SL: 37 | TRÚNG XIÊN 2: 72 87
08-12-2019 29 | 56 55 TRÚNG SL: 29 | TRÚNG LÔ: 56
07-12-2019 68 | 92 72 TRÚNG SL: 68X2 | TRÚNG XIÊN 2: 92 72
06-12-2019 74 | 25 92 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 25
05-12-2019 14 | 26 78 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 78
04-12-2019 32 | 81 58 TRÚNG SL: 32 | TRƯỢT
03-12-2019 79 | 32 21 TRÚNG SL: 79X2 | TRƯỢT
02-12-2019 95 | 40 48 TRƯỢT | TRƯỢT
01-12-2019 32 | 73 83 TRÚNG SL: 32X2 | TRƯỢT
30-11-2019 06 | 40 86 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 86
29-11-2019 38 | 69 78 TRÚNG SL: 38X2 | TRÚNG LÔ: 78X2
28-11-2019 20 | 14 30 TRÚNG SL: 20X2 | TRÚNG XIÊN 2: 14 30
27-11-2019 31 | 24 45 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 24
26-11-2019 54 | 58 77 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 58
25-11-2019 10 | 57 24 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 24
24-11-2019 54 | 61 01 TRƯỢT | TRƯỢT