NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ sáu, 18-09-2020
18-09-2020 12 | 13 37 TRÚNG SL: 12X3 | TRÚNG LÔ: 37
17-09-2020 86 | 97 49 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 97
16-09-2020 32 | 92 83 TRÚNG SL: 32 | TRÚNG XIÊN 2: 92 83
15-09-2020 01 | 89 09 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 89 09
14-09-2020 31 | 88 78 TRÚNG SL: 31X2 | TRÚNG XIÊN 2: 88 78
13-09-2020 11 | 01 99 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 01X2 99X2
12-09-2020 71 | 61 29 TRÚNG SL: 71 | TRÚNG XIÊN 2: 61X3 29
11-09-2020 93 | 38 24 TRÚNG SL: 93X2 | TRƯỢT
10-09-2020 30 | 53 29 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 53X2
09-09-2020 24 | 79 37 TRÚNG SL: 24X2 | TRÚNG XIÊN 2: 79 37
08-09-2020 81 | 22 63 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 22
07-09-2020 51 | 91 54 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 91 54
06-09-2020 96 | 41 42 TRÚNG SL: 96 | TRÚNG LÔ: 41
05-09-2020 70 | 60 27 TRÚNG SL: 70X2 | TRÚNG LÔ: 27
04-09-2020 24 | 13 65 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 65
03-09-2020 78 | 44 51 TRƯỢT | TRƯỢT