NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ ba, 02-06-2020
01-06-2020 09 | 39 23 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 23
31-05-2020 53 | 71 66 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 66
30-05-2020 90 | 80 95 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 80X2 95
29-05-2020 29 | 36 25 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 36 25
28-05-2020 52 | 43 18 TRƯỢT | TRƯỢT
27-05-2020 63 | 62 22 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 62 22
26-05-2020 61 | 87 41 TRÚNG SL: 61X2 | TRƯỢT
25-05-2020 25 | 85 99 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 85X2 99
24-05-2020 83 | 02 15 TRÚNG SL: 83X2 | TRÚNG LÔ: 15
23-05-2020 84 | 98 57 TRÚNG SL: 84X2 | TRƯỢT
22-05-2020 82 | 98 42 TRÚNG SL: 82X2 | TRÚNG XIÊN 2: 98X3 42
21-05-2020 95 | 62 38 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 62 38X2
20-05-2020 12 | 51 43 TRÚNG SL: 12X2 | TRÚNG XIÊN 2: 51 43
19-05-2020 36 | 91 36 TRƯỢT | TRƯỢT
18-05-2020 42 | 01 10 TRÚNG SL: 42X3 | TRÚNG LÔ: 10
17-05-2020 33 | 15 96 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 15 96