NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ năm, 21-01-2021
20-01-2021 61 | 01 42 TRÚNG SL: 61X2 | TRƯỢT
19-01-2021 48 | 21 49 TRÚNG SL: 48X2 | TRÚNG LÔ: 21
18-01-2021 38 | 49 13 TRÚNG SL: 38X2 | TRÚNG XIÊN 2: 49X2 13
17-01-2021 65 | 33 00 TRÚNG SL: 65 | TRÚNG LÔ: 00
16-01-2021 18 | 97 07 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 97
15-01-2021 18 | 28 14 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 28X2 14
14-01-2021 95 | 08 70 TRÚNG SL: 95X2 | TRÚNG XIÊN 2: 08 70
13-01-2021 81 | 19 99 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 99
12-01-2021 79 | 20 46 TRÚNG SL: 79X2 | TRÚNG LÔ: 20
11-01-2021 27 | 59 35 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 59 35
10-01-2021 70 | 29 08 TRÚNG SL: 70X2 | TRÚNG XIÊN 2: 29 08
09-01-2021 90 | 15 65 TRÚNG SL: 90X2 | TRÚNG XIÊN 2: 15X2 65
08-01-2021 72 | 61 36 TRÚNG SL: 72 | TRÚNG LÔ: 61
07-01-2021 94 | 67 89 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 89
06-01-2021 29 | 27 96 TRÚNG SL: 29X2 | TRÚNG XIÊN 2: 27 96
05-01-2021 98 | 37 47 TRÚNG SL: 98X2 | TRÚNG XIÊN 2: 37 47