NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ ba, 20-04-2021
20-04-2021 38 | 20 59 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 20 59
19-04-2021 37 | 89 53 TRÚNG SL: 37X3 | TRÚNG LÔ: 53X2
18-04-2021 16 | 10 46 TRÚNG SL: 16X2 | TRƯỢT
17-04-2021 19 | 58 51 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 58
16-04-2021 07 | 51 35 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 51
15-04-2021 10 | 06 19 TRÚNG SL: 10X2 | TRÚNG XIÊN 2: 06 19
14-04-2021 33 | 35 95 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 35 95
13-04-2021 90 | 07 47 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 07 47
12-04-2021 89 | 16 10 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 16X4
11-04-2021 21 | 72 29 TRÚNG SL: 21X2 | TRÚNG LÔ: 29
10-04-2021 71 | 77 43 TRÚNG SL: 71 | TRÚNG XIÊN 2: 77 43
09-04-2021 97 | 72 69 TRÚNG SL: 97 | TRÚNG LÔ: 69
08-04-2021 79 | 42 94 TRÚNG SL: 79X2 | TRÚNG XIÊN 2: 42 94
07-04-2021 60 | 00 42 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 00 42
06-04-2021 11 | 52 46 TRÚNG SL: 11 | TRÚNG LÔ: 46
05-04-2021 59 | 43 67 TRÚNG SL: 59 | TRÚNG XIÊN 2: 43 67