NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ ba, 02-06-2020
16-05-2020 29 | 79 52 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 79 52
15-05-2020 51 | 22 60 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 22
14-05-2020 70 | 44 45 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 44 45X2
13-05-2020 11 | 72 81 TRÚNG SL: 11 | TRÚNG XIÊN 2: 72X2 81
12-05-2020 43 | 61 85 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 61X2 85
11-05-2020 55 | 49 16 TRÚNG SL: 55 | TRÚNG XIÊN 2: 49 16
10-05-2020 02 | 61 09 TRÚNG SL: 02X2 | TRÚNG LÔ: 09X2
09-05-2020 23 | 32 05 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 05
08-05-2020 84 | 55 28 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 55 28X2
07-05-2020 26 | 92 36 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 92 36
06-05-2020 03 | 84 36 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 84 36X2
05-05-2020 37 | 93 11 TRÚNG SL: 37X3 | TRÚNG LÔ: 93X3
04-05-2020 57 | 61 67 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 67X2
03-05-2020 48 | 54 48 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 54
02-05-2020 24 | 12 24 TRÚNG SL: 24X2 | TRÚNG XIÊN 2: 12 24X2
01-05-2020 99 | 41 03 TRÚNG SL: 99X2 | TRÚNG LÔ: 41