NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ sáu, 18-09-2020
02-09-2020 66 | 91 33 TRÚNG SL: 66X2 | TRÚNG XIÊN 2: 91 33
01-09-2020 68 | 87 72 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 87 72X2
31-08-2020 21 | 78 19 TRÚNG SL: 21 | TRÚNG LÔ: 19
30-08-2020 58 | 01 83 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 01 83X2
29-08-2020 88 | 30 11 TRÚNG SL: 88X2 | TRÚNG LÔ: 30
28-08-2020 44 | 65 58 TRƯỢT | TRƯỢT
27-08-2020 76 | 97 84 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 97X2 84
26-08-2020 47 | 91 16 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 91 16X2
25-08-2020 51 | 59 89 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 59
24-08-2020 01 | 81 51 TRÚNG SL: 01X2 | TRƯỢT
23-08-2020 16 | 79 20 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 79 20
22-08-2020 25 | 40 48 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 40 48
21-08-2020 46 | 76 07 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 76X2
20-08-2020 60 | 48 26 TRÚNG SL: 60X2 | TRÚNG LÔ: 48
19-08-2020 19 | 70 26 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 70 26
18-08-2020 52 | 61 79 TRÚNG SL: 52X2 | TRÚNG XIÊN 2: 61 79