NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ ba, 10-12-2019
09-12-2019 76 | 36 TRÚNG ĐỀ: 76X2 | TRÚNG SL: 36X2
08-12-2019 40 | 38 TRÚNG ĐỀ: 40 | TRƯỢT
07-12-2019 38 | 68 TRÚNG ĐỀ: 38 | TRÚNG SL: 68X2
06-12-2019 40 | 26 TRÚNG LÔ: 40 | TRÚNG SL: 26X2
05-12-2019 67 | 85 TRÚNG ĐỀ: 67 | TRƯỢT
04-12-2019 19 | 73 TRÚNG ĐỀ: 19X2 | TRÚNG SL: 73X2
03-12-2019 97 | 69 TRÚNG ĐỀ: 97 | TRƯỢT
02-12-2019 97 | 62 TRÚNG ĐỀ: 97X2 | TRÚNG SL: 62X2
01-12-2019 87 | 80 TRÚNG ĐỀ: 87 | TRÚNG SL: 80X2
30-11-2019 96 | 67 TRÚNG ĐỀ: 96 | TRƯỢT
29-11-2019 03 | 37 TRÚNG ĐỀ: 03X2 | TRÚNG SL: 37
28-11-2019 42 | 20 TRÚNG LÔ: 42 | TRÚNG SL: 20X2
27-11-2019 57 | 32 TRÚNG ĐỀ: 57 | TRƯỢT
26-11-2019 32 | 43 TRÚNG LÔ: 32 | TRÚNG SL: 43
25-11-2019 68 | 37 TRÚNG ĐỀ: 68 | TRƯỢT
24-11-2019 32 | 66 TRƯỢT | TRƯỢT