NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ năm, 21-01-2021
20-01-2021 44 | 61 TRƯỢT | TRÚNG SL: 61X2
19-01-2021 67 | 47 TRÚNG LÔ: 67 | TRƯỢT
18-01-2021 49 | 37 TRÚNG ĐỀ: 49X2 | TRƯỢT
17-01-2021 96 | 54 TRƯỢT | TRƯỢT
16-01-2021 46 | 09 TRÚNG ĐỀ: 46 | TRƯỢT
15-01-2021 95 | 18 TRƯỢT | TRƯỢT
14-01-2021 39 | 94 TRƯỢT | TRƯỢT
13-01-2021 69 | 81 TRÚNG ĐỀ: 69X2 | TRƯỢT
12-01-2021 92 | 78 TRÚNG ĐỀ: 92X2 | TRƯỢT
11-01-2021 07 | 17 TRÚNG ĐỀ: 07X2 | TRÚNG SL: 17X2
10-01-2021 45 | 80 TRƯỢT | TRƯỢT
09-01-2021 74 | 90 TRÚNG LÔ: 74 | TRÚNG SL: 90X2
08-01-2021 36 | 63 TRƯỢT | TRƯỢT
07-01-2021 54 | 83 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRƯỢT
06-01-2021 02 | 09 TRÚNG ĐỀ: 02 | TRƯỢT
05-01-2021 77 | 98 TRƯỢT | TRÚNG SL: 98X2