NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 18-09-2020
18-09-2020 90 | 12 TRÚNG ĐỀ: 90 | TRÚNG SL: 12X3
17-09-2020 70 | 96 TRÚNG ĐỀ: 70 | TRÚNG SL: 96X2
16-09-2020 82 | 43 TRÚNG ĐỀ: 82 | TRÚNG SL: 43
15-09-2020 20 | 11 TRƯỢT | TRÚNG SL: 11X2
14-09-2020 89 | 41 TRÚNG ĐỀ: 89X2 | TRƯỢT
13-09-2020 73 | 01 TRƯỢT | TRÚNG SL: 01X2
12-09-2020 80 | 71 TRÚNG ĐỀ: 80X2 | TRÚNG SL: 71
11-09-2020 29 | 93 TRÚNG ĐỀ: 29 | TRÚNG SL: 93X2
10-09-2020 30 | 30 TRƯỢT | TRƯỢT
09-09-2020 00 | 24 TRÚNG ĐỀ: 00 | TRÚNG SL: 24X2
08-09-2020 22 | 81 TRÚNG ĐỀ: 22 | TRƯỢT
07-09-2020 43 | 70 TRÚNG LÔ: 43 | TRƯỢT
06-09-2020 83 | 85 TRƯỢT | TRƯỢT
05-09-2020 75 | 70 TRƯỢT | TRÚNG SL: 70X2
04-09-2020 80 | 44 TRÚNG ĐỀ: 80X2 | TRƯỢT
03-09-2020 80 | 69 TRÚNG ĐỀ: 80 | TRÚNG SL: 69X2