NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ ba, 02-06-2020
01-06-2020 23 | 08 TRÚNG ĐỀ: 23 | TRÚNG SL: 08X2
31-05-2020 24 | 44 TRƯỢT | TRƯỢT
30-05-2020 64 | 80 TRÚNG ĐỀ: 64 | TRÚNG SL: 80X2
29-05-2020 55 | 29 TRƯỢT | TRƯỢT
28-05-2020 13 | 63 TRÚNG ĐỀ: 13X2 | TRÚNG SL: 63X2
27-05-2020 62 | 73 TRÚNG LÔ: 62 | TRÚNG SL: 73X2
26-05-2020 44 | 51 TRÚNG LÔ: 44 | TRÚNG SL: 51X2
25-05-2020 01 | 14 TRƯỢT | TRÚNG SL: 14
24-05-2020 79 | 73 TRÚNG ĐỀ: 79 | TRƯỢT
23-05-2020 82 | 83 TRƯỢT | TRƯỢT
22-05-2020 98 | 81 TRÚNG ĐỀ: 98X3 | TRÚNG SL: 81
21-05-2020 37 | 84 TRƯỢT | TRƯỢT
20-05-2020 65 | 11 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRƯỢT
19-05-2020 00 | 17 TRÚNG ĐỀ: 00X2 | TRƯỢT
18-05-2020 44 | 41 TRƯỢT | TRƯỢT
17-05-2020 90 | 33 TRƯỢT | TRƯỢT