NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ ba, 02-06-2020
16-05-2020 46 | 28 TRÚNG ĐỀ: 46 | TRÚNG SL: 28X2
15-05-2020 95 | 42 TRÚNG ĐỀ: 95X2 | TRƯỢT
14-05-2020 63 | 71 TRÚNG ĐỀ: 63 | TRÚNG SL: 71X2
13-05-2020 96 | 11 TRƯỢT | TRÚNG SL: 11
12-05-2020 19 | 32 TRƯỢT | TRƯỢT
11-05-2020 19 | 64 TRÚNG ĐỀ: 19 | TRÚNG SL: 64
10-05-2020 75 | 01 TRƯỢT | TRƯỢT
09-05-2020 71 | 22 TRƯỢT | TRÚNG SL: 22X2
08-05-2020 41 | 74 TRÚNG ĐỀ: 41 | TRÚNG SL: 74X2
07-05-2020 82 | 15 TRÚNG ĐỀ: 82 | TRƯỢT
06-05-2020 36 | 23 TRÚNG ĐỀ: 36X2 | TRƯỢT
05-05-2020 72 | 38 TRÚNG ĐỀ: 72 | TRƯỢT
04-05-2020 62 | 68 TRÚNG ĐỀ: 62 | TRƯỢT
03-05-2020 47 | 58 TRÚNG ĐỀ: 47 | TRƯỢT
02-05-2020 22 | 24 TRƯỢT | TRÚNG SL: 24X2
01-05-2020 66 | 99 TRÚNG ĐỀ: 66 | TRÚNG SL: 99X2