NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ năm, 21-01-2021
20-01-2021 4-5 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 5
19-01-2021 7-7 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 7
18-01-2021 4-9 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 9
17-01-2021 9-3 TRÚNG ĐẦU: 9
16-01-2021 4-6 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 6
15-01-2021 7-5 TRÚNG ĐUÔI: 5
14-01-2021 3-7 TRÚNG ĐẦU: 3
13-01-2021 6-9 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 9
12-01-2021 9-2 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 2
11-01-2021 0-7 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 7
10-01-2021 4-6 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 6
09-01-2021 6-4 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 4
08-01-2021 1-6 TRÚNG ĐUÔI: 6
07-01-2021 5-4 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 4
06-01-2021 0-2 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 2
05-01-2021 7-6 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 6