NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ ba, 02-06-2020
01-06-2020 2-4 TRÚNG ĐẦU: 2
31-05-2020 3-3 TRÚNG ĐẦU: 3
30-05-2020 6-4 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 4
29-05-2020 5-4 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 4
28-05-2020 1-5 TRÚNG ĐẦU: 1
27-05-2020 6-1 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 1
26-05-2020 5-3 TRÚNG ĐẦU: 5
25-05-2020 1-1 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 1
24-05-2020 7-7 TRÚNG ĐẦU: 7
23-05-2020 9-0 TRÚNG ĐẦU: 9
22-05-2020 8-8 TRÚNG ĐUÔI: 8
21-05-2020 3-7 TRÚNG ĐẦU: 3
20-05-2020 6-7 TRÚNG ĐẦU: 6
19-05-2020 0-1 TRÚNG ĐẦU: 0
18-05-2020 5-3 TRÚNG ĐẦU: 5
17-05-2020 7-2 TRƯỢT