NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ sáu, 20-05-2022
19-05-2022 6-8 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 8
18-05-2022 2-7 TRƯỢT
17-05-2022 5-1 TRÚNG ĐẦU: 5
16-05-2022 1-3 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 3
15-05-2022 4-9 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 9
14-05-2022 6-5 TRÚNG ĐUÔI: 5
13-05-2022 3-7 TRÚNG ĐẦU: 3
12-05-2022 6-6 TRÚNG ĐẦU: 6
11-05-2022 0-4 TRÚNG ĐUÔI: 4
10-05-2022 0-6 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 6
09-05-2022 5-9 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 9
08-05-2022 2-9 TRÚNG ĐUÔI: 9
07-05-2022 0-1 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 1
06-05-2022 1-6 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 6
05-05-2022 5-2 TRÚNG ĐẦU: 5
04-05-2022 1-0 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 0