NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ ba, 10-12-2019
09-12-2019 7-6 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 6
08-12-2019 2-0 TRÚNG ĐUÔI: 0
07-12-2019 3-8 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 8
06-12-2019 3-0 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 0
05-12-2019 6-6 TRÚNG ĐẦU: 6
04-12-2019 1-9 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 9
03-12-2019 8-7 TRÚNG ĐUÔI: 7
02-12-2019 9-5 TRÚNG ĐẦU: 9
01-12-2019 8-7 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 7
30-11-2019 9-4 TRÚNG ĐẦU: 9
29-11-2019 0-5 TRÚNG ĐẦU: 0
28-11-2019 3-2 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 2
27-11-2019 4-7 TRÚNG ĐUÔI: 7
26-11-2019 5-1 TRÚNG ĐUÔI: 1
25-11-2019 7-6 TRƯỢT
24-11-2019 4-0 TRÚNG ĐẦU: 4