NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ năm, 18-08-2022
17-08-2022 6-3 TRƯỢT
16-08-2022 0-4 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 4
15-08-2022 1-5 TRÚNG ĐẦU: 1
14-08-2022 1-3 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 3
13-08-2022 0-6 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 6
12-08-2022 7-0 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 0
11-08-2022 7-0 TRƯỢT
10-08-2022 1-9 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 9
09-08-2022 7-1 TRƯỢT
08-08-2022 0-1 TRÚNG ĐUÔI: 1
07-08-2022 9-5 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 5
06-08-2022 7-3 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 3
05-08-2022 1-2 TRÚNG ĐẦU: 1
04-08-2022 8-0 TRƯỢT
03-08-2022 8-8 TRÚNG ĐẦU: 8
02-08-2022 3-3 TRÚNG ĐẦU: 3