NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ sáu, 18-09-2020
18-09-2020 9-0 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 0
17-09-2020 7-0 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 0
16-09-2020 8-2 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 2
15-09-2020 3-0 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 0
14-09-2020 7-9 TRÚNG ĐUÔI: 9
13-09-2020 6-2 TRÚNG ĐẦU: 6
12-09-2020 7-0 TRÚNG ĐUÔI: 0
11-09-2020 1-7 TRƯỢT
10-09-2020 2-0 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 0
09-09-2020 0-0 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 0
08-09-2020 2-3 TRÚNG ĐẦU: 2
07-09-2020 5-2 TRÚNG ĐẦU: 5
06-09-2020 9-3 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 3
05-09-2020 8-7 TRÚNG ĐẦU: 8
04-09-2020 8-0 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 0
03-09-2020 8-2 TRÚNG ĐẦU: 8