NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ ba, 20-04-2021
20-04-2021 5-3 TRƯỢT
19-04-2021 6-3 TRÚNG ĐẦU: 6
18-04-2021 0-0 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 0
17-04-2021 8-0 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 0
16-04-2021 8-8 TRÚNG ĐẦU: 8
15-04-2021 7-0 TRƯỢT
14-04-2021 8-5 TRÚNG ĐUÔI: 5
13-04-2021 0-6 TRÚNG ĐẦU: 0
12-04-2021 3-7 TRÚNG ĐẦU: 3
11-04-2021 1-1 TRÚNG ĐẦU: 1
10-04-2021 1-2 TRÚNG ĐẦU: 1
09-04-2021 5-0 TRÚNG ĐUÔI: 0
08-04-2021 0-6 TRÚNG ĐẦU: 0
07-04-2021 7-5 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 5
06-04-2021 4-9 TRÚNG ĐUÔI: 9
05-04-2021 0-0 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 0