NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ bảy, 19-09-2020
02-09-2020 4-8 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 8
01-09-2020 5-5 TRÚNG ĐẦU: 5
31-08-2020 5-8 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 8
30-08-2020 7-3 TRÚNG ĐUÔI: 3
29-08-2020 0-5 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 5
28-08-2020 4-8 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 8
27-08-2020 9-6 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 6
26-08-2020 8-1 TRÚNG ĐẦU: 8
25-08-2020 4-7 TRƯỢT
24-08-2020 1-8 TRÚNG ĐẦU: 1
23-08-2020 4-1 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 1
22-08-2020 3-5 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 5
21-08-2020 5-2 TRÚNG ĐẦU: 5
20-08-2020 8-1 TRÚNG ĐẦU: 8
19-08-2020 0-1 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 1
18-08-2020 2-7 TRÚNG ĐUÔI: 7