NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ ba, 02-06-2020
16-05-2020 4-6 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 6
15-05-2020 9-5 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 5
14-05-2020 4-3 TRÚNG ĐUÔI: 3
13-05-2020 9-5 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 5
12-05-2020 0-9 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 9
11-05-2020 1-8 TRÚNG ĐẦU: 1
10-05-2020 6-5 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 5
09-05-2020 5-0 TRÚNG ĐUÔI: 0
08-05-2020 3-1 TRÚNG ĐUÔI: 1
07-05-2020 8-2 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 2
06-05-2020 3-6 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 6
05-05-2020 5-4 TRƯỢT
04-05-2020 6-3 TRÚNG ĐẦU: 6
03-05-2020 6-9 TRƯỢT
02-05-2020 3-4 TRÚNG ĐẦU: 3
01-05-2020 5-5 TRƯỢT