NGÀY CẤP ĐỀ + LÔ 4 KẾT QUẢ
Thứ ba, 02-06-2020
01-06-2020 33 | 68 78 66 23 TRÚNG LÔ: 33 | TRÚNG LÔ 4: 68 78 66 23
31-05-2020 24 | 41 66 46 83 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 41 66 46
30-05-2020 65 | 50 42 69 23 TRÚNG LÔ: 65 | TRÚNG LÔ: 50 69
29-05-2020 55 | 46 53 76 38 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 76 38
28-05-2020 13 | 71 13 81 42 TRÚNG ĐỀ: 13X2 | TRÚNG LÔ 4: 71 13X2 81 42
27-05-2020 71 | 73 60 30 74 TRƯỢT | TRÚNG LÔ 4: 73X2 60 30 74
26-05-2020 54 | 19 48 64 51 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRÚNG LÔ: 48 64 51X2
25-05-2020 11 | 12 50 52 41 TRÚNG ĐỀ: 11X3 | TRÚNG LÔ: 12 41
24-05-2020 79 | 47 22 83 48 TRÚNG ĐỀ: 79 | TRÚNG LÔ: 22 83X2 48X2
23-05-2020 91 | 09 25 94 06 TRÚNG ĐỀ: 91 | TRÚNG LÔ: 09 25 06
22-05-2020 98 | 47 40 82 26 TRÚNG ĐỀ: 98X3 | TRÚNG LÔ: 40 82X2 26
21-05-2020 38 | 10 73 63 72 TRÚNG ĐỀ: 38X2 | TRÚNG LÔ: 10 63
20-05-2020 75 | 08 58 50 98 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 08 58 98
19-05-2020 01 | 04 74 23 97 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 04 97
18-05-2020 45 | 68 90 12 34 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 68 90 34
17-05-2020 80 | 82 31 72 65 TRÚNG ĐỀ: 80X2 | TRÚNG LÔ: 72