NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 19-09-2020
18-09-2020 90 | 76 TRÚNG ĐỀ: 90 | TRÚNG BT: 76
17-09-2020 71 | 62 TRƯỢT | TRƯỢT
16-09-2020 81 | 83 TRƯỢT | TRÚNG BT: 83
15-09-2020 30 | 39 TRÚNG ĐỀ: 30 | TRÚNG BT: 39
14-09-2020 88 | 35 TRÚNG LÔ: 88 | TRÚNG BT: 35
13-09-2020 64 | 63 TRÚNG LÔ: 64 | TRÚNG BT: 63
12-09-2020 80 | 71 TRÚNG ĐỀ: 80X2 | TRÚNG BT: 71
11-09-2020 29 | 32 TRÚNG ĐỀ: 29 | TRÚNG BT: 32
10-09-2020 20 | 16 TRÚNG ĐỀ: 20 | TRÚNG BT: 16
09-09-2020 00 | 14 TRÚNG ĐỀ: 00 | TRÚNG BT: 14
08-09-2020 22 | 08 TRÚNG ĐỀ: 22 | TRƯỢT
07-09-2020 43 | 09 TRÚNG LÔ: 43 | TRÚNG BT: 09
06-09-2020 93 | 00 TRÚNG ĐỀ: 93X2 | TRÚNG BT: 00
05-09-2020 85 | 66 TRÚNG ĐỀ: 85 | TRÚNG BT: 66
04-09-2020 90 | 10 TRƯỢT | TRÚNG BT: 10
03-09-2020 81 | 49 TRƯỢT | TRÚNG BT: 49