NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 21-01-2021
20-01-2021 45 | 71 TRÚNG ĐỀ: 45 | TRƯỢT
19-01-2021 77 | 98 TRÚNG ĐỀ: 77 | TRƯỢT
18-01-2021 49 | 08 TRÚNG ĐỀ: 49X2 | TRÚNG BT: 08
17-01-2021 96 | 64 TRƯỢT | TRÚNG BT: 64X2
16-01-2021 56 | 31 TRƯỢT | TRƯỢT
15-01-2021 85 | 96 TRÚNG ĐỀ: 85X2 | TRÚNG BT: 96
14-01-2021 38 | 10 TRÚNG ĐỀ: 38 | TRÚNG BT: 10X2
13-01-2021 69 | 09 TRÚNG ĐỀ: 69X2 | TRÚNG BT: 09
12-01-2021 92 | 55 TRÚNG ĐỀ: 92X2 | TRÚNG BT: 55
11-01-2021 08 | 48 TRÚNG LÔ: 08 | TRÚNG BT: 48
10-01-2021 36 | 08 TRÚNG LÔ: 36 | TRÚNG BT: 08
09-01-2021 74 | 38 TRÚNG LÔ: 74 | TRÚNG BT: 38
08-01-2021 16 | 27 TRƯỢT | TRÚNG BT: 27
07-01-2021 54 | 48 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRƯỢT
06-01-2021 02 | 32 TRÚNG ĐỀ: 02 | TRÚNG BT: 32
05-01-2021 76 | 83 TRÚNG ĐỀ: 76X2 | TRÚNG BT: 83