NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 20-05-2022
19-05-2022 68 | 70 TRÚNG ĐỀ: 68 | TRƯỢT
18-05-2022 49 | 29 TRÚNG ĐỀ: 49 | TRƯỢT
17-05-2022 53 | 99 TRÚNG ĐỀ: 53 | TRƯỢT
16-05-2022 13 | 88 TRÚNG ĐỀ: 13 | TRÚNG BT: 88
15-05-2022 49 | 49 TRÚNG ĐỀ: 49X2 | TRÚNG BT: 49X2
14-05-2022 74 | 05 TRÚNG LÔ: 74 | TRÚNG BT: 05X2
13-05-2022 35 | 02 TRƯỢT | TRÚNG BT: 02
12-05-2022 75 | 75 TRÚNG LÔ: 75 | TRÚNG BT: 75
11-05-2022 24 | 51 TRÚNG ĐỀ: 24X2 | TRÚNG BT: 51
10-05-2022 06 | 38 TRÚNG ĐỀ: 06 | TRƯỢT
09-05-2022 59 | 47 TRÚNG ĐỀ: 59X2 | TRÚNG BT: 47
08-05-2022 29 | 17 TRƯỢT | TRƯỢT
07-05-2022 01 | 79 TRÚNG ĐỀ: 01 | TRÚNG BT: 79
06-05-2022 25 | 11 TRƯỢT | TRÚNG BT: 11
05-05-2022 54 | 71 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRÚNG BT: 71
04-05-2022 10 | 83 TRÚNG ĐỀ: 10 | TRÚNG BT: 83