NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 20-04-2021
20-04-2021 75 | 91 TRÚNG ĐỀ: 75 | TRÚNG BT: 91
19-04-2021 65 | 86 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRÚNG BT: 86
18-04-2021 00 | 77 TRÚNG ĐỀ: 00 | TRÚNG BT: 77
17-04-2021 90 | 97 TRƯỢT | TRÚNG BT: 97
16-04-2021 99 | 99 TRÚNG LÔ: 99 | TRÚNG BT: 99
15-04-2021 93 | 62 TRƯỢT | TRÚNG BT: 62
14-04-2021 94 | 34 TRƯỢT | TRƯỢT
13-04-2021 05 | 98 TRÚNG ĐỀ: 05X2 | TRÚNG BT: 98
12-04-2021 39 | 36 TRÚNG ĐỀ: 39 | TRÚNG BT: 36
11-04-2021 12 | 19 TRƯỢT | TRÚNG BT: 19
10-04-2021 13 | 94 TRÚNG ĐỀ: 13 | TRƯỢT
09-04-2021 70 | 04 TRÚNG ĐỀ: 70 | TRÚNG BT: 04
08-04-2021 04 | 40 TRÚNG ĐỀ: 04 | TRÚNG BT: 40X2
07-04-2021 75 | 10 TRÚNG ĐỀ: 75 | TRÚNG BT: 10
06-04-2021 58 | 11 TRƯỢT | TRÚNG BT: 11
05-04-2021 00 | 42 TRÚNG ĐỀ: 00 | TRÚNG BT: 42