NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 29-11-2021
28-11-2021 98 | 90 TRƯỢT | TRÚNG BT: 90X2
27-11-2021 24 | 17 TRÚNG ĐỀ: 24 | TRÚNG BT: 17
26-11-2021 11 | 74 TRƯỢT | TRÚNG BT: 74
25-11-2021 13 | 13 TRÚNG ĐỀ: 13 | TRÚNG BT: 13
24-11-2021 55 | 40 TRÚNG LÔ: 55 | TRÚNG BT: 40
23-11-2021 90 | 17 TRƯỢT | TRÚNG BT: 17X2
22-11-2021 93 | 36 TRÚNG ĐỀ: 93X3 | TRÚNG BT: 36
21-11-2021 89 | 34 TRƯỢT | TRÚNG BT: 34
20-11-2021 35 | 89 TRƯỢT | TRÚNG BT: 89
19-11-2021 12 | 91 TRÚNG ĐỀ: 12X2 | TRƯỢT
18-11-2021 60 | 02 TRÚNG ĐỀ: 60X2 | TRÚNG BT: 02
17-11-2021 32 | 28 TRÚNG LÔ: 32 | TRÚNG BT: 28
16-11-2021 04 | 46 TRƯỢT | TRÚNG BT: 46X2
15-11-2021 26 | 92 TRÚNG ĐỀ: 26 | TRƯỢT
14-11-2021 40 | 16 TRÚNG ĐỀ: 40X2 | TRÚNG BT: 16X2
13-11-2021 31 | 64 TRƯỢT | TRƯỢT