NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 18-08-2022
17-08-2022 82 | 70 TRÚNG ĐỀ: 82 | TRÚNG BT: 70
16-08-2022 03 | 83 TRƯỢT | TRÚNG BT: 83
15-08-2022 17 | 74 TRÚNG ĐỀ: 17X3 | TRÚNG BT: 74
14-08-2022 13 | 06 TRÚNG ĐỀ: 13 | TRÚNG BT: 06
13-08-2022 07 | 16 TRƯỢT | TRƯỢT
12-08-2022 70 | 37 TRÚNG ĐỀ: 70 | TRÚNG BT: 37
11-08-2022 82 | 50 TRÚNG ĐỀ: 82 | TRÚNG BT: 50
10-08-2022 19 | 21 TRÚNG ĐỀ: 19 | TRÚNG BT: 21
09-08-2022 81 | 53 TRƯỢT | TRÚNG BT: 53
08-08-2022 10 | 69 TRƯỢT | TRÚNG BT: 69
07-08-2022 94 | 73 TRƯỢT | TRÚNG BT: 73
06-08-2022 83 | 09 TRƯỢT | TRÚNG BT: 09
05-08-2022 13 | 15 TRÚNG ĐỀ: 13X2 | TRÚNG BT: 15
04-08-2022 92 | 39 TRÚNG ĐỀ: 92 | TRÚNG BT: 39
03-08-2022 96 | 60 TRƯỢT | TRÚNG BT: 60X2
02-08-2022 35 | 43 TRÚNG ĐỀ: 35 | TRÚNG BT: 43