NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 02-06-2020
01-06-2020 23 | 61 TRÚNG ĐỀ: 23 | TRÚNG BT: 61X2
31-05-2020 34 | 48 TRÚNG ĐỀ: 34X2 | TRÚNG BT: 48
30-05-2020 64 | 26 TRÚNG ĐỀ: 64 | TRÚNG BT: 26
29-05-2020 54 | 97 TRÚNG ĐỀ: 54X2 | TRÚNG BT: 97
28-05-2020 13 | 79 TRÚNG ĐỀ: 13X2 | TRƯỢT
27-05-2020 61 | 84 TRÚNG ĐỀ: 61 | TRÚNG BT: 84
26-05-2020 44 | 61 TRÚNG LÔ: 44 | TRÚNG BT: 61X2
25-05-2020 11 | 13 TRÚNG ĐỀ: 11X3 | TRƯỢT
24-05-2020 79 | 87 TRÚNG ĐỀ: 79 | TRÚNG BT: 87
23-05-2020 91 | 77 TRÚNG ĐỀ: 91 | TRÚNG BT: 77X2
22-05-2020 98 | 18 TRÚNG ĐỀ: 98X3 | TRÚNG BT: 18
21-05-2020 39 | 74 TRƯỢT | TRÚNG BT: 74
20-05-2020 65 | 61 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRÚNG BT: 61
19-05-2020 00 | 34 TRÚNG ĐỀ: 00X2 | TRÚNG BT: 34
18-05-2020 54 | 67 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRÚNG BT: 67
17-05-2020 90 | 71 TRƯỢT | TRƯỢT