NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 10-12-2019
10-12-2019 33 | 64 TRÚNG ĐỀ: 33 | TRÚNG BT: 64
09-12-2019 86 | 37 TRƯỢT | TRÚNG BT: 37
08-12-2019 40 | 96 TRÚNG ĐỀ: 40 | TRÚNG BT: 96
07-12-2019 38 | 92 TRÚNG ĐỀ: 38 | TRÚNG BT: 92
06-12-2019 30 | 75 TRÚNG ĐỀ: 30 | TRÚNG BT: 75
05-12-2019 68 | 90 TRƯỢT | TRÚNG BT: 90
04-12-2019 19 | 98 TRÚNG ĐỀ: 19X2 | TRÚNG BT: 98
03-12-2019 96 | 45 TRƯỢT | TRƯỢT
02-12-2019 87 | 50 TRƯỢT | TRƯỢT
01-12-2019 87 | 56 TRÚNG ĐỀ: 87 | TRƯỢT
30-11-2019 96 | 84 TRÚNG ĐỀ: 96 | TRÚNG BT: 84
29-11-2019 03 | 42 TRÚNG ĐỀ: 03X2 | TRÚNG BT: 42
28-11-2019 32 | 78 TRÚNG ĐỀ: 32X2 | TRÚNG BT: 78
27-11-2019 58 | 7 TRÚNG LÔ: 58 | TRÚNG BT: 7X3
26-11-2019 30 | 41 TRƯỢT | TRÚNG BT: 41
25-11-2019 68 | 58 TRÚNG ĐỀ: 68 | TRÚNG BT: 58