NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ ba, 02-06-2020
01-06-2020 23 | 333 TRÚNG ĐỀ: 23 | TRƯỢT
31-05-2020 45 | 834 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 834
30-05-2020 64 | 964 TRÚNG ĐỀ: 64 | TRÚNG 3C: 964
29-05-2020 64 | 955 TRƯỢT | TRƯỢT
28-05-2020 13 | 912 TRÚNG ĐỀ: 13X2 | TRƯỢT
27-05-2020 60 | 560 TRÚNG LÔ: 60 | TRƯỢT
26-05-2020 64 | 154 TRÚNG LÔ: 64 | TRÚNG 3C: 154
25-05-2020 21 | 201 TRƯỢT | TRƯỢT
24-05-2020 79 | 779 TRÚNG ĐỀ: 79 | TRÚNG 3C: 779
23-05-2020 91 | 990 TRÚNG ĐỀ: 91 | TRƯỢT
22-05-2020 98 | 297 TRÚNG ĐỀ: 98X3 | TRƯỢT
21-05-2020 38 | 748 TRÚNG ĐỀ: 38X2 | TRƯỢT
20-05-2020 65 | 266 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRƯỢT
19-05-2020 00 | 601 TRÚNG ĐỀ: 00X2 | TRƯỢT
18-05-2020 54 | 564 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRƯỢT
17-05-2020 80 | 381 TRÚNG ĐỀ: 80X2 | TRƯỢT