NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ ba, 10-12-2019
10-12-2019 57 | 674 TRƯỢT | TRƯỢT
09-12-2019 13 | 613 TRÚNG LÔ: 13 | TRƯỢT
08-12-2019 40 | 851 TRÚNG ĐỀ: 40 | TRƯỢT
07-12-2019 38 | 238 TRÚNG ĐỀ: 38 | TRÚNG 3C: 238
06-12-2019 30 | 920 TRÚNG ĐỀ: 30 | TRƯỢT
05-12-2019 68 | 856 TRƯỢT | TRƯỢT
04-12-2019 19 | 119 TRÚNG ĐỀ: 19X2 | TRÚNG 3C: 119
03-12-2019 97 | 888 TRÚNG ĐỀ: 97 | TRƯỢT
02-12-2019 97 | 696 TRÚNG ĐỀ: 97X2 | TRƯỢT
01-12-2019 87 | 187 TRÚNG ĐỀ: 87 | TRÚNG 3C: 187
30-11-2019 85 | 997 TRÚNG LÔ: 85 | TRƯỢT
29-11-2019 03 | 704 TRÚNG ĐỀ: 03X2 | TRƯỢT
28-11-2019 91 | 191 TRÚNG LÔ: 91 | TRƯỢT
27-11-2019 57 | 356 TRÚNG ĐỀ: 57 | TRƯỢT
26-11-2019 31 | 040 TRÚNG ĐỀ: 31 | TRƯỢT
25-11-2019 68 | 458 TRÚNG ĐỀ: 68 | TRƯỢT