NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ năm, 18-08-2022
17-08-2022 82 | 182 TRÚNG ĐỀ: 82 | TRÚNG 3C: 182
16-08-2022 04 | 905 TRÚNG ĐỀ: 04 | TRƯỢT
15-08-2022 07 | 116 TRÚNG LÔ: 07X2 | TRƯỢT
14-08-2022 13 | 223 TRÚNG ĐỀ: 13 | TRƯỢT
13-08-2022 06 | 316 TRÚNG ĐỀ: 06 | TRƯỢT
12-08-2022 70 | 970 TRÚNG ĐỀ: 70 | TRÚNG 3C: 970
11-08-2022 92 | 081 TRƯỢT | TRƯỢT
10-08-2022 19 | 118 TRÚNG ĐỀ: 19 | TRƯỢT
09-08-2022 80 | 180 TRÚNG ĐỀ: 80 | TRÚNG 3C: 180
08-08-2022 20 | 821 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 821
07-08-2022 85 | 396 TRÚNG LÔ: 85 | TRƯỢT
06-08-2022 73 | 873 TRÚNG ĐỀ: 73 | TRÚNG 3C: 873
05-08-2022 13 | 512 TRÚNG ĐỀ: 13X2 | TRƯỢT
04-08-2022 91 | 493 TRƯỢT | TRƯỢT
03-08-2022 86 | 676 TRÚNG ĐỀ: 86X3 | TRƯỢT
02-08-2022 35 | 335 TRÚNG ĐỀ: 35 | TRÚNG 3C: 335