NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ sáu, 20-05-2022
19-05-2022 6-6 | 54 55 | 14 85 45 81 TRÚNG ĐẦU: 6 | TRÚNG LÔ: 54 | TRÚNG LÔ: 14 45X2 81
18-05-2022 4-9 | 28 57 | 60 26 74 54 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG ST: 28 57X3 | TRÚNG LÔ: 60 26 74
17-05-2022 5-3 | 55 64 | 41 96 97 19 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 41 96 19
16-05-2022 1-3 | 45 46 | 88 38 48 87 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG ST: 45 46 | TRÚNG LÔ: 88 38 87
15-05-2022 4-9 | 49 95 | 43 49 66 05 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG LÔ: 49X2 | TRÚNG XIÊN 4: 43 49X2 66 05
14-05-2022 7-5 | 32 68 | 43 68 51 85 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRÚNG ST: 32 68 | TRÚNG LÔ: 68 85
13-05-2022 3-6 | 08 48 | 48 49 26 91 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG LÔ: 08 | TRÚNG LÔ: 49 26 91
12-05-2022 6-4 | 44 69 | 95 03 75 39 TRÚNG ĐẦU: 6 | TRÚNG LÔ: 44X2 | TRÚNG XIÊN 4: 95 03 75 39X2
11-05-2022 2-6 | 92 36 | 91 37 01 32 TRÚNG ĐẦU: 2 | TRÚNG ST: 92 36X2 | TRÚNG LÔ: 37 01
10-05-2022 0-6 | 71 05 | 60 91 03 53 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG ST: 71 05X2 | TRÚNG LÔ: 60 03 53
09-05-2022 5-8 | 78 07 | 56 47 43 71 TRÚNG ĐẦU: 5 | TRÚNG LÔ: 78 | TRÚNG LÔ: 56 47 71
08-05-2022 3-9 | 95 29 | 23 17 28 06 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG LÔ: 95 | TRÚNG LÔ: 23
07-05-2022 0-1 | 20 30 | 21 06 50 35 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 1 | TRÚNG ST: 20 30X2 | TRÚNG LÔ: 50
06-05-2022 1-6 | 16 10 | 01 43 82 47 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG ST: 16 10 | TRÚNG LÔ: 43 82 47
05-05-2022 5-2 | 72 42 | 11 00 25 43 TRÚNG ĐẦU: 5 | TRÚNG ST: 72X2 42 | TRÚNG LÔ: 00 43X2
04-05-2022 1-0 | 79 13 | 82 10 92 29 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 79X2 13 | TRÚNG XIÊN 4: 82 10 92 29