NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ ba, 20-04-2021
20-04-2021 7-4 | 10 37 | 51 22 20 37 TRÚNG ĐẦU: 7 | TRÚNG ST: 10X2 37 | TRÚNG LÔ: 51 20 37
19-04-2021 6-5 | 03 02 | 37 55 05 09 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRÚNG ST: 03 02 | TRÚNG LÔ: 37X3 09
18-04-2021 0-0 | 35 25 | 70 11 52 00 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG LÔ: 35 | TRÚNG XIÊN 4: 70X2 11 52X2 00
17-04-2021 8-0 | 48 00 | 80 11 15 58 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG LÔ: 00 | TRÚNG LÔ: 80X2 15 58
16-04-2021 8-8 | 42 32 | 09 16 22 40 TRÚNG ĐẦU: 8 | TRÚNG ST: 42 32 | TRÚNG LÔ: 22 40
15-04-2021 8-0 | 07 63 | 46 43 44 34 TRÚNG ĐẦU: 8 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 46X2 44 34
14-04-2021 9-5 | 99 32 | 82 83 58 72 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRÚNG LÔ: 32X2 | TRÚNG LÔ: 82 83 72
13-04-2021 0-5 | 04 52 | 30 52 99 53 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRÚNG LÔ: 52 | TRÚNG XIÊN 4: 30 52 99 53
12-04-2021 3-7 | 84 72 | 42 49 62 33 TRÚNG ĐẦU: 3 | TRÚNG ST: 84 72 | TRÚNG LÔ: 42 49 62
11-04-2021 1-3 | 00 67 | 05 21 97 04 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG ST: 00 67 | TRÚNG LÔ: 05 21X2 97
10-04-2021 1-3 | 82 43 | 82 88 76 77 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG ST: 82 43 | TRÚNG LÔ: 82 76 77
09-04-2021 7-0 | 38 56 | 42 98 84 52 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 84 52
08-04-2021 0-3 | 87 94 | 42 90 07 10 TRÚNG ĐẦU: 0 | TRÚNG LÔ: 94 | TRÚNG XIÊN 4: 42 90 07X2 10
07-04-2021 7-5 | 13 84 | 39 04 38 10 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRÚNG ST: 13 84 | TRÚNG LÔ: 39 04 10
06-04-2021 5-9 | 34 33 | 53 93 14 10 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG LÔ: 34 | TRÚNG LÔ: 53 93X2 14
05-04-2021 0-0 | 12 11 | 73 56 97 57 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 12 11 | TRÚNG LÔ: 56 57