NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ hai, 29-11-2021
28-11-2021 8-8 | 00 53 | 00 53 88 43 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG LÔ: 00 | TRÚNG LÔ: 00 88X2 43
27-11-2021 2-5 | 18 73 | 67 09 89 24 TRÚNG ĐẦU: 2 | TRÚNG ST: 18 73 | TRÚNG LÔ: 09 89 24
26-11-2021 1-0 | 63 21 | 30 75 41 27 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 63 21 | TRÚNG LÔ: 30 41 27
25-11-2021 1-3 | 25 36 | 13 43 94 36 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG LÔ: 36X2 | TRÚNG LÔ: 13 94 36X2
24-11-2021 4-4 | 87 95 | 74 83 32 92 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 87 | TRÚNG XIÊN 4: 74 83 32 92
23-11-2021 8-0 | 52 39 | 39 42 23 89 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 52 39X2 | TRÚNG XIÊN 4: 39X2 42 23 89X2
22-11-2021 7-1 | 39 38 | 95 65 61 08 TRƯỢT | TRÚNG ST: 39 38 | TRÚNG LÔ: 61 08
21-11-2021 7-9 | 29 70 | 67 68 09 65 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG ST: 29 70 | TRÚNG LÔ: 68
20-11-2021 3-2 | 14 83 | 66 90 96 26 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 14 | TRÚNG LÔ: 66X2 90 96
19-11-2021 1-3 | 03 08 | 84 04 90 21 TRÚNG ĐẦU: 1 | TRÚNG ST: 03 08 | TRÚNG LÔ: 84 04 90
18-11-2021 6-0 | 82 89 | 10 07 95 42 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 82 89 | TRÚNG LÔ: 10
17-11-2021 4-1 | 84 16 | 46 85 53 92 TRÚNG ĐẦU: 4 | TRÚNG LÔ: 84 | TRÚNG LÔ: 46X2 92X2
16-11-2021 0-5 | 74 30 | 90 68 72 46 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRÚNG ST: 74 30X2 | TRÚNG LÔ: 90 68X2 46X2
15-11-2021 2-6 | 54 19 | 71 97 81 47 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG LÔ: 19 | TRÚNG XIÊN 4: 71 97X2 81 47
14-11-2021 4-0 | 92 11 | 14 66 34 77 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG LÔ: 92 | TRÚNG LÔ: 14 34
13-11-2021 3-0 | 82 54 | 13 84 48 81 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 84 48