NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 19-09-2020
18-09-2020 291 | 12 TRƯỢT | TRÚNG SL: 12X3
17-09-2020 170 | 97 TRÚNG 3C: 170 | TRÚNG SL: 97
16-09-2020 583 | 23 TRƯỢT | TRƯỢT
15-09-2020 030 | 22 TRÚNG 3C: 030 | TRƯỢT
14-09-2020 489 | 31 TRÚNG 3C: 489 | TRÚNG SL: 31X2
13-09-2020 464 | 01 TRƯỢT | TRÚNG SL: 01X2
12-09-2020 890 | 61 TRƯỢT | TRÚNG SL: 61X3
11-09-2020 129 | 93 TRÚNG 3C: 129 | TRÚNG SL: 93X2
10-09-2020 320 | 40 TRÚNG 3C: 320 | TRÚNG SL: 40X2
09-09-2020 000 | 13 TRÚNG 3C: 000 | TRƯỢT
08-09-2020 032 | 91 TRƯỢT | TRÚNG SL: 91X3
07-09-2020 854 | 60 TRƯỢT | TRƯỢT
06-09-2020 993 | 96 TRÚNG 3C: 993 | TRÚNG SL: 96
05-09-2020 095 | 71 TRƯỢT | TRƯỢT
04-09-2020 580 | 44 TRÚNG 3C: 580 | TRƯỢT
03-09-2020 180 | 68 TRÚNG 3C: 180 | TRƯỢT